Algemene Voorwaarden

Op alle uitingen en diensten van Love Letter To Myself en alle overeenkomsten die met Love Letter To Myself tot stand komen, zijn de volgende voorwaarden van toepassing.

Cookie beleid

Deze website gebruikt alleen noodzakelijke cookies om hiermee de website bruikbaarder te maken en het websiteverkeer te analyseren.
Ik deel géén informatie over jouw gebruik van mijn site met andere partijen.

Je gaat akkoord met deze cookies als je deze website blijft gebruiken.

Privacy verklaring

Je naam en emailadres bewaar ik alleen om je te kunnen informeren en te bereiken. Ik geef géén gegevens door aan derden. Indien je bezwaar hebt tegen mailings van Love Letter To Myself of Heart Based Consciousness, dan kun je je onderaan de nieuwsbrieven bij “unsubscribe" afmelden. Op die manier word je direct uit het mailbestand verwijderd.

Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn opgesteld om helderheid te scheppen over het gebruik van alle informatie die via of naar aanleiding van deze website wordt verstrekt door mij (hierna te noemen ‘Love Letter To Myself’, afgekort LLTM) en hebben tevens betrekking op alle diensten en overeenkomsten die tot stand komen tussen LLTM en jou (hierna te noemen Klant).

Intellectueel eigendom teksten en foto’s website

Het gebruik van de informatie op deze webstite en de handleiding voor het schrijven van een Liefdesbrief of -gedicht die via deze website kan worden verkregen, zijn gratis zolang de Klant deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt. Het intellectueel eigendom van de teksten en de foto’s op deze website of die je via deze website verkregen hebt, berust bij LLTM, m.u.v. de foto’s met lakzegel en de twee mensen (iStock) en de foto’s met de schrijvende hand, de portretfoto en foto met de cappuchino’s (Agnes Mertens).
Het intellectuele eigendom van het ontwerp, de broncode en architectuur van de website ligt bij Brigaid.

Het (her)gebruiken van deze materialen is alleen toegestaan indien hier uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor is verleend.

Intellectueel eigendom Liefdesbrief

Vanaf het moment dat een Klant een Liefdesbrief ontvangt die LLTM in opdracht van de Klant geschreven heeft, is het aan de Klant toegestaan om deze brief geheel naar eigen inzicht te gebruiken, te kopieëren, te verspreiden of te publiceren.

Het intellectuele eigendom blijft van LLTM. LLTM behoudt een digitale versie, maar zal de inhoud van de Liefdesbrief of een gedeelte hiervan, niet delen met derden of in enige vorm verspreiden zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van de Klant. (Zie verder bij ‘Privacy’).

Afspraken annuleren of wijzigen

Via deze website kan een afspraak gemaakt worden voor een gesprek ter voorbereiding van een Liefdesbrief of voor alleen een online coachingsgesprek.

Als de Klant de afspraak wilt annuleren of wijzigen geldt het volgende.

Online coaching: gratis annuleren/wijzigen tot 24 uur voorafgaand aan gesprek.
Voor een online coachingsgesprek geldt dat de Klant tot 24 uur voorafgaand aan het gesprek gratis kan annuleren of verzetten. In dat geval heeft de Klant recht op volledige restitutie voor het bedrag dat voor dit gesprek vooraf is voldaan. Indien de Klant binnen 24 uur voorafgaand aan het gesprek annuleert of de afspraak wilt verplaatsen naar een andere datum, is de Klant het volledige bedrag verschuldigd.

Gesprek voor een Liefdesbrief: gratis annuleren/wijzigen tot 48 uur voorafgaand aan een gesprek.
Voor een online gesprek dat als input dient voor een Liefdesbrief kan de Klant tot 48 uur voorafgaand aan het gesprek gratis annuleren of de afspraak verzetten. LLTM hanteert hiervoor een langer termijn dan bij een coachingsgesprek, omdat LLTM vooraf ruim tijd reserveert om de Liefdesbrief te componeren.
In geval van annuleren of wijzigen tot 48 uur voorafgaand aan het gesprek heeft de Klant recht op volledige restitutie voor het bedrag voor dit gesprek dat vooraf is voldaan.
Indien de Klant binnen 48 uur voorafgaand aan het gesprek annuleert of de afspraak wilt verplaatsen naar een andere datum, is de Klant het volledige bedrag verschuldigd.

Onder annuleren wordt verstaan het schriftelijk (per e-mail) afmelden en/of niet verschijnen op een (online) afspraak, ongeacht de reden.

Afspraak is niet persoonsgebonden.
De afspraak die de Klant met LLTM maakt is niet persoonsgebonden. De Klant kan ten alle tijden besluiten om de gemaakte afspraak voor een online coaching of voor een Liefdesbrief over te dragen aan iemand anders.

Annulering door LLTM
Indien door toedoen van LLTM een online coachingsgesprek binnen 24 uur geannuleerd of gewijzigd wordt en voor een gesprek voor een Liefdesbrief binnen 48 uur, dan heeft de Klant recht op volledige restitutie van het bedrag.
LLTM kan sessies laten vervallen als gevolg van ziekte, dan wel andere verplichtingen. De Klant kan hieraan geen rechten ontlenen.

Betalingsverplichting

Na het maken van een afspraak voor een gesprek voor een Liefdesbrief of voor een online coaching stuurt LLTM aan de Klant een factuur onder de naam van Heart Based Consciousness. De betalingstermijn is 14 dagen, maar indien het gesprek binnen 14 dagen na het maken van een afspraak plaatsvindt, dan dient het volledige bedrag voorafgaand aan een gesprek op de rekening van Heart Based Consciousness te staan.

Indien de betaling niet heeft plaatsgevonden voorafgaand aan het moment dat een gesprek plaatsvindt, kan LLTM beslissen om het gesprek niet door te laten gaan en het te verzetten op een latere datum. De Klant blijft verplicht om aan zijn betalingsverplichting te voldoen onder de voorwaarden die beschreven zijn bij afspraken annuleren of wijzigen.

Restituties

LLTM garandeert dat ze haar uiterste best doet om zich zo goed mogelijk af te stemmen op de Klant in zowel het online geprek als bij het schrijven van de Liefdesbrief. Het doel van LLTM is om de Liefdesbrief dusdanig te formuleren dat de Klant zich erin gereflecteerd ziet.
Indien de Klant niet tevreden is over het gesprek en/of over de Liefdesbrief kan LLTM geen restitutie verlenen.

Indien de Klant een betalingsverplichting is aangegaan voor een Liefdesbrief, maar na het online gesprek dat vooraf plaatsvindt van een Liefdesbrief besluit om van de Liefdesbrief af te zien om welke reden dan ook, zal geen restitutie worden verleend.

Voor restituties naar aanleiding van annuleringen, zie ‘afspraken annuleren of wijzigen’.

Privacy

LLTM respecteert de privacy van de Klant. LLTM zal de persoonsgegevens van de Klant verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met de privacyverklaring die op de website van LLTM is in te zien. Klant stemt in met deze verwerking van zijn persoonsgegevens.

Met betrekking tot een Nederlandstalige Liefdesbrief garandeert LLTM, dat de inhoud van de Liefdesbrief die aan de Klant gericht is, of een gedeelte van die inhoud, niet zal worden gedeeld met derden. Hier kan LLTM alleen van afwijken indien de Klant hiervoor nadrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Met betrekking tot een Engelstalige Liefdesbrief gaat LLTM als volgt te werk. Nadat LLTM de Liefdesbrief in het Engels geschreven heeft, anonimiseert LLTM alle gegevens die terug te leiden zijn naar de Klant en laat de geanonimiseerde brief door een vertaler corrigeren. Dit gebeurt om de kwaliteit van het Engels te waarborgen. LLTM heeft met deze vertaler de bindende afspraak dat gegevens uit de Liefdesbrief van de Klant niet gedeeld mogen worden met derden.
Na correctie brengt LLTM alle persoonsgegevens weer terug in de brief en verzendt deze naar de Klant. LLTM garandeert dat de inhoud of een gedeelte van de inhoud niet gedeeld wordt met derden. Hier kan LLTM alleen van afwijken indien Klant hiervoor nadrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Beeld- en geluidsopnames
LLTM maakt voor gesprekken die als voorbereiding dienen voor het schrijven van een Liefdesbrief een beeld- en/of geluidsopname van het gesprek met de Klant. Dit materiaal gebruikt LLTM alleen als input voor de Liefdesbrief. LLTM garandeert dat deze opname na het vervolmaken van de Liefdesbrief direct wordt vernietigd. De Klant kan geen aanspraak maken op deze opname, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Aansprakelijkheid

LLTM is nimmer aansprakelijk voor enige directe en indirecte schade van Klant of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade en immateriële schade als gevolg van het gebruiken of niet-gebruiken van de diensten van LLTM.

Freelance digitale strategie en webontwikkeling door Ro Achterberg. Vlagiconen door Freepik van www.flaticon.com.